danas je 22.7.2024

Input:

Zaštita osobnih podataka tijekom postupka zapošljavanja

20.11.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

2023.22.1.1 Zaštita osobnih podataka tijekom postupka zapošljavanja

Ivan Vidas, mag. oec.

Zaposlenici su jedan od najznačajnijih resursa firme. Značaj ljudskih resursa sve je veći pa se upravljanje ovim resursima smatra osnovnim interesom organizacije kojim se bave viši nivoi menadžmenta/upravljanja.

Postupak zapošljavanja provodi se kada je potrebno posao popuniti određenim profilom. U ovom se slučaju provodi niz akcija kako bi se pronašla skupina kandidata koja odgovara tom specifičnom profilu.

Postupak zapošljavanja provodi se kada je potrebno pronaći osoblje, ne samo prisutno, već i za budućnost. Važno je imati na umu da je to postupak koji se provodi kontinuirano i da će pomoći u pronalaženju savršenih kandidata za popunu posla.

Prilikom objavljivanja ponude ili posla važno je biti jasan o tome što je potrebno, karakteristikama, uvjetima i specifikacijama koje osoba koja zauzima navedeni posao mora imati i mora ih se pridržavati.

Vezano uz obradu osobnih podataka radnika u kontekstu zapošljavanja navodimo kako je čl. 88. Opće uredbe o zaštiti podataka u kojem se navodi da države članice mogu zakonom ili kolektivnim ugovorima predvidjeti preciznija pravila s ciljem osiguravanja zaštite prava i sloboda u vezi s obradom osobnih podataka zaposlenika u kontekstu zaposlenja, osobito za potrebe zapošljavanja, izvršavanja ugovora o radu, što uključuje ispunjavanje zakonski propisanih obveza ili obveza propisanih kolektivnim ugovorima, za potrebe upravljanja, planiranja i organizacije rada, jednakosti i različitosti na radnome mjestu, zdravlja i sigurnosti na radu, zaštite imovine poslodavca ili klijenta i za potrebe ostvarenja i uživanja prava i koristi iz