danas je 22.7.2024

Input:

Utjecaj europskih propisa na korištenje rodiljnog dopusta

11.9.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

Zakonom o rodiljnim i roditeljskim potporama (Nar. nov., br. 152/22 – u nastavku teksta: Zakon), propisuje se pravo roditelja i njemu izjednačene osobe na vremenske i novčane potpore, te uvjeti i način njihova ostvarivanja u svrhu zaštite materinstva, njege novorođenog djeteta i njegova podizanja, ravnopravne podjele prava i obveza skrbi o djetetu između oba roditelja te usklađenosti obiteljskog i poslovnog života.

Jedna od potpora predviđena Zakonom je i pravo zaposlene majke na rodiljni dopust te na pripadajuću naknadu plaće za vrijeme njegova korištenja.

Ako je radnica prije zaposlenja u Republici Hrvatskoj određeno vrijeme radila kod poslodavca sa sjedištem u drugoj državi članici Europske unije (u nastavku teksta: EU), Europskog gospodarskog prostora (u nastavku teksta: EGP) ili u Švicarskoj, radni odnos iz druge države članice može utjecati na korištenje rodiljnog dopusta u Republici Hrvatskoj.

Taj utjecaj ostvarit će se kroz primjenu Uredbe (EZ) br. 883/2004 Europskog parlamenta i vijeća od 29. travnja 2004. o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti (u nastavku teksta: Uredba 883/04) i Uredbe (EZ) br. 987/2009 Europskog parlamenta i vijeća od 16. rujna 2009 o utvrđivanju postupka provedbe Uredbe (EZ) br. 883/2004 o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti (u nastavku teksta: Uredba 987/09).

           

  1. ZAPOSLENI RODITELJ KAO KORISNIK RODILJNIH I RODITELJSKIH POTPORA

Korisnik rodiljnih i roditeljskih potpora prema Zakonu je djetetov roditelj, ili njemu izjednačena osoba, koji na temelju zapošljavanja, prema propisima o radu, ima priznat status osiguranika u obveznom zdravstvenom i mirovinskom osiguranju (u daljnjem tekstu: zaposleni roditelj), što obuhvaća:

àosobe u radnom odnosu, službenike i namještenike te s njima, prema posebnom propisu, izjednačene osobe zaposlene na državnom području Republike Hrvatske i

àosobe s prebivalištem, odobrenim stalnim boravkom ili dugotrajnim boravištem u Republici Hrvatskoj zaposlene u inozemstvu kod stranog poslodavca koje nemaju zdravstveno osiguranje stranog nositelja zdravstvenog osiguranja, odnosno koje nisu obvezno osigurane prema inozemnim propisima na način kako je to određeno međunarodnim ugovorima o socijalnom osiguranju ili propisima Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti.

Zaposlenim roditeljem smatra se i roditelj, odnosno s njime izjednačena osoba, koji je:

  • izabran ili imenovan na dužnost u tijelu državne vlasti ili u tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, ako za taj rad prima plaću i ako po toj osnovi ima priznat status osiguranika u obveznom zdravstvenom i mirovinskom osiguranju
  • član uprave odnosno izvršni direktor trgovačkog društva, likvidator ili upravitelj zadruge, ako po toj osnovi ima priznat status osiguranika u obveznom zdravstvenom i mirovinskom osiguranju
  • osoba na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa odnosno koja se stručno osposobljava za rad uz mogućnost korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja sukladno posebnom propisu, i koja po toj osnovi ima priznat status osiguranika u obveznom zdravstvenom i mirovinskom osiguranju
  • roditelj njegovatelj odnosno njegovatelj sukladno zakonu kojim se uređuje socijalna skrb, koji po toj osnovi ima priznat status osiguranika u obveznom zdravstvenom i mirovinskom osiguranju i