danas je 22.7.2024

Input:

Ugovor o radu za privremeno obavljanje poslova - Članak 46. (ZOR)

1.1.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

3.6.3 Ugovor o radu za privremeno obavljanje poslova – Članak 46. (ZOR)

Darko Graf dipl. iur.


(1) Ugovor o radu za privremeno obavljanje poslova, agencija može sklopiti s radnikom na određeno ili neodređeno vrijeme.

(2) Ugovor iz stavka 1. ovoga članka, osim podataka iz članka 15. stavka 1. točke 1. i točaka 4. do 7. ovoga Zakona, odnosno iz članka 18. stavka 1. ovoga Zakona kada agencija ustupa radnika korisniku u inozemstvo, mora sadržavati i sljedeće podatke:

 1. da se ugovor sklapa radi ustupanja radnika za privremeno obavljanje poslova kod korisnika
 2. naznaku poslova za čije će se obavljanje radnik ustupati
 3. obveze agencije prema radniku u razdoblju kada je ustupljen.

(3) U razdoblju kada ustupljeni radnik zaposlen na neodređeno vrijeme nije ustupljen korisniku, ima pravo na naknadu plaće utvrđene na način iz članka 95. stavka 5. ovoga Zakona.

(4) Ugovor iz stavka 1. ovoga članka koji se sklapa na određeno vrijeme koje je jednako vremenu na koje se radnik ustupa korisniku, mora sadržavati podatke o:

 1. strankama te njihovu prebivalištu, odnosno sjedištu
 2. očekivanom trajanju ugovora
 3. sjedištu korisnika
 4. mjestu rada
 5. poslovima koje će ustupljeni radnik obavljati
 6. datumu početka i završetka rada
 7. plaći, dodacima na plaću i razdobljima isplate plaće
 8. trajanju redovitog radnog dana ili tjedna.

(5) Ugovorena plaća i drugi uvjeti rada ustupljenog radnika ne smiju biti utvrđeni u iznosu manjem, odnosno nepovoljnijem od plaće, odnosno drugih uvjeta rada radnika zaposlenog kod korisnika na istim poslovima, koje bi ustupljeni radnik ostvario da je sklopio ugovor o radu s korisnikom.

(6) Drugi uvjeti rada ustupljenog radnika u smislu stavka 5. ovoga članka su radno vrijeme, odmori i dopusti, osiguranje mjera zaštite na radu, zaštita trudnica, roditelja, posvojitelja i mladih te zaštita od nejednakog postupanja u skladu s posebnim propisom o suzbijanju diskriminacije.

(7) Iznimno od stavka 5. ovoga članka, kolektivnim ugovorom sklopljenim između agencije, odnosno udruge agencija i sindikata, mogu se ugovoriti nepovoljniji uvjeti rada od uvjeta rada radnika zaposlenog kod korisnika na istim poslovima koje obavlja ustupljeni radnik.

(8) Ako se plaća, odnosno drugi uvjeti rada ne mogu utvrditi u skladu sa stavcima 5. i 6. ovoga članka, utvrđuju se ugovorom o ustupanju radnika.


Ovim se člankom propisuje mogućnost sklapanja ugovora o radu za privremeno obavljanje poslova na određeno ili neodređeno vrijeme. Agencija za privremeno zapošljavanje slobodna je, dakle, sklapati i ugovore o radu na neodređeno vrijeme, za ustupanje radnika korisnicima koji u trenutku sklapanja toga ugovora možda nisu poznati ili se barem ne zna sa sigurnošću u kojim će se točno razdobljima i kojim točno korisnicima konkretni radnik privremeno ustupati, ali stavak 3. citiranog članka propisuje da je u tom slučaju (postojanja ugovora na neodređeno vrijeme) agencija kao poslodavac dužna radniku isplatiti naknadu plaće u visini prosječne plaće koja mu je isplaćena u prethodna tri mjeseca za čitavo razdoblje u kojemu nije ustupljen određenom korisniku. Na neki način, zakonodavac ovom odredbom prenosi teret “praznog hoda“ odnosno razdoblja u kojemu radnik ne radi zbog okolnosti za koje ne odgovara i koji su u konkretnom slujčaju na poslodavcu, na samog poslodavca, s obzirom da je odredbom čl. 7. st. 1. propisano kako je poslodavac “obvezan u radnom odnosu radniku dati posao te mu za obavljeni rad