danas je 25.9.2023

Input:

Struktura plaće

1.4.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

1.2.1 Struktura plaće

mr. sc. Mislava Meter Pavić, dipl. oec. i ovl. rev., Ivan Vidas, struč. spec. oec.

Plaća je, sukladno Zakonu o doprinosima (NN 84/08, 152/08, 94/09, 18/11, 22/12, 144/12, 148/13, 41/14, 143/14, 115/16, 106/18), članak 7., primitak što ga poslodavac ili druga osoba umjesto poslodavca te predstavničko tijelo ili izvršno tijelo državne vlasti, jedinice područne (regionalne) samouprave ili jedinice lokalne samouprave u kojoj osiguranik obavlja dužnost izabrane ili imenovane osobe isplaćuje ili daje u naravi ili ga je bio dužan isplatiti radniku, odnosno osiguraniku po osnovi radnog odnosa ili izabranoj ili imenovanoj osobi za rad u određenom mjesecu prema ugovoru o radu, pravilniku o radu, kolektivnom ugovoru ili posebnom propisu, a od tog se primitka, prema propisima o porezu na dohodak, utvrđuje dohodak od nesamostalnog rada. Ukupan iznos primitka (bruto) sadrži iznose doprinosa iz osnovice te iznose poreza i prireza porezu na dohodak i neto iznos. Dakle, polazeći od ugovorene bruto plaće, obračunavaju se obvezni doprinosi iz plaće i doprinosi na plaću. Nadalje, prema Zakonu o doprinosima (čl. 19.), za osiguranika po osnovi radnog odnosa, obveznik doprinosa iz osnovice je osiguranik, a obveznik doprinosa na osnovicu jest poslodavac ili druga osoba koja umjesto poslodavca osiguraniku isplaćuje plaću. Međutim, obveznik obračunavanja i obveznik plaćanja svih doprinosa jest poslodavac ili druga osoba koja umjesto poslodavca osiguraniku isplaćuje plaću.

Doprinosi su javna davanja državi, pri čemu je unaprijed određene namjena njihovog trošenja (mirovinsko, zdravstveno), za razliku od poreza gdje nema unaprijed određene namjene. Zakonom o doprinosima propisana je obveza plaćanja doprinosa za financiranje obveznih osiguranja, koja se, prema kriteriju tko je obveznik doprinosa, dijele kako slijedi:

1. doprinosi iz osnovice (obveznik je osiguranik):

− Doprinos za mirovinsko osiguranje - 20%

ili

− Doprinos za mirovinsko osiguranje - 15%,

− Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje - 5%.

Plaća i ostali oporezivi primici što ih poslodavac ili druga osoba umjesto poslodavca isplaćuje osiguraniku ili je daje u naravi ili je postojala obveza isplate osiguraniku za rad u određenom mjesecu ili godini prema ugovoru o radu, pravilniku o radu, kolektivnom ugovoru ili posebnom propisu, uz primjenu odredbi o najnižoj i najvišoj mjesečnoj osnovici.

Rok za obračun doprinosa je istovremeno s obračunom plaće i ostalih primitaka uz plaću, a ako plaća nije isplaćena tada do zadnjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec. Ako se plaća ili dio plaće daje u naravi ili u korištenju nekog prava do 15. dana u mjesecu koji slijedi iza mjeseca u kojem je izvršeno davanje, odnosno korišteno pravo, odnosno mjeseca na koji se odnosi primitak u naravi, ako pravo nije korišteno. Za ostale primitke u naravi ili u korištenju prava do 15. dana u mjesecu koji slijedi iza mjeseca u kojem je izvršeno davanje, odnosno korišteno pravo.

Rok za uplatu doprinosa je istovremeno s isplatom plaće i isplatom ostalih primitaka uz plaću, a ako plaća nije isplaćena tada do zadnjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec. Za primitke u naravi najkasnije do do 15. dana u mjesecu koji slijedi iza mjeseca u kojem je izvršeno davanje, odnosno korišteno pravo.

2. doprinosi na osnovicu (obveznik je poslodavac):

2.1. doprinos za zdravstveno osiguranje (16.5 %)

U 2021. godini smanjuju se stope oporezivanja porezom na dohodak koje se primjenjuju pri oporezivanju godišnjih i konačnih dohodaka te paušalnog oporezivanja djelatnosti:

  • porezna stopa od 24% smanjuje se na 20%

  • porezna stopa od 36% smanjuje se na 30%

  • porezna stopa od 12% smanjuje se na 10%.

Osoba koja ima bruto plaću 6.000 kuna te prirez plaća u Zagrebu i nema dodatnih odbitaka, u 2020. godini je ostvarivala neto plaću od 4.573,44 kune što će se zbog smanjivanja poreznih stopa u 2021. povećati za 37,76 kuna na 4.611,20 kuna.  Pod istim pretpostavkama, bruto plaća od 12.000 kuna povećat će za 264,32 kune neto plaću s 8.014,08 na 8.278,04.

Trenutno važeće:

STOPA / IZNOS

20 % do 360.000,00 kn godišnje (do 30.000,00 kn mjesečno)

30 % iznad 360.000,00 kn godišnje (iznad 30.000,00 kn mjesečno)

U nastavku se daje primjer obračuna plaće iz kojega je vidljiva struktura plaće.

1  Bruto plaća 10.000,00 kn 
2  Mirovinsko 1. stup 15%  1.500,00 kn  
3  Mirovinsko 2. stup 5%  500,00 kn  
4  Dohodak 8.000,00 kn 
5  Osobni odbitak  4.000,00 kn  
6  Porezna osnovica 4.000,00 kn 
7  Porez po stopi 20 %  800,00 kn  
8  Porez po stopi 30 %  0,00 kn  
10  Porez ukupno 800,00 kn 
11  Prirez 18% ZG  144,0 kn  
12  Ukupno porez i prirez 944,0 kn 
13  Neto 7.056,00 kn 
14 Doprinosi na plaću:   
15  Bruto plaća 10.000,00 kn 
16  Doprinos za zdravstveno 16,5%  1.650,00 kn  
19  Ukupni trošak plaće 11.650,00 kn 

Vrste obveznih doprinosa i stope propisane su Zakonom o doprinosima. Za obvezno mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti stopa za obračun za osobu koja je