danas je 22.7.2024

Input:

Pravo na naknadu plaće - Članak 55.

1.1.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

6.20 Pravo na naknadu plaće - Članak 55.

dipl. iur. Morana Krušarovski


(1) Naknada plaće ne može biti niža od 70% osnovice za naknadu plaće, ako ovim Zakonom nije drukčije propisano, s time da kao mjesečni iznos za puno radno vrijeme ne može biti niža od 25% proračunske osnovice.

(2) Naknada plaće iznosi 100% od osnovice za naknadu plaće za vrijeme:

  1. privremene nesposobnosti zbog rane, ozljede ili bolesti koja je neposredna posljedica sudjelovanja u Domovinskom ratu,
  2. privremene nesposobnosti zbog bolesti i komplikacija u vezi s trudnoćom i porodom,
  3. korištenja rodiljnog dopusta i prava na rad u polovici punoga radnog vremena iz članka 39. točke 7. ovoga Zakona,
  4. korištenja dopusta za slučaj smrti djeteta iz članka 39. točke 8. ovoga Zakona,
  5. njege oboljelog djeteta mlađeg od tri godine života,
  6. privremene nesposobnosti zbog transplantacije živog tkiva i organa u korist druge osobe,
  7. dok je osiguranik izoliran kao kliconoša ili zbog pojave zaraze u njegovoj okolini,
  8. privremene nesposobnosti zbog priznate ozljede na radu, odnosno profesionalne bolesti.

(3) Visinu naknade plaće koja se isplaćuje na teret sredstava Zavoda utvrđuje Zavod, s time da najviši mjesečni iznos naknade plaće, obračunate prema odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona, ne može za puno radno vrijeme iznositi više od proračunske osnovice uvećane za 28%, osim naknade plaće iz stavka 2. točaka 3., 4. i 8. ovoga članka.

(4) Pod punim radnim vremenom u smislu ovoga Zakona smatra se rad od 40 sati tjedno, ako posebnim propisom, pravilnikom o radu, kolektivnim ugovorom, sporazumom sklopljenim između radničkog vijeća i poslodavca ili ugovorom