danas je 25.7.2024

Input:

Pravilnik o organizaciji i plaćama

1.1.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

12.4 Pravilnik o organizaciji i plaćama

Kristian Plazonić, dipl.iur.

Na temelju članka 26. Zakona o radu ("Narodne novine", br. 93/14., 127/17. i 98/19.)  i članka ___. Kolektivnog ugovora za________d.d. Osijek, za _________d.d. Osijek, ________ (u daljnjem tekstu: Poslodavac),  donosim  dana ___. listopada 2020. godine, slijedeći

PRAVILNIK
O ORGANIZACIJI I PLAĆAMA

I OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuje se unutarnje ustrojstvo u dioničkom društvu _______________ (dalje u tekstu: Društvo ili Poslodavac), i to podjelom rad a u okviru zaokruženih tehnoloških procesa, sistematiziranjem radnih mjesta prema potrebnim zanimanjima, radnim sposobnostima i iskustvom za obavljanje rada, utvrđuje potreban broj radnika (izvršitelja) prema obimu predviđenog rada u pojedinim dijelovima procesa rada, kao i plaće, naknade plaća i drugi primici radnika.

II UNUTARNJE USTROJSTVO

Članak 2.

Radi ostvarivanja što povoljnijih rezultata u obavljanju djelatnosti Društva, rad u istom obavlja se u okviru organizacijskih cjelina.

Organizacijske cjeline su:

- Ured uprave (direktora)

- Zajednički poslovi (Stručni poslovi)

- Radne jedinice.

Članak 3.

Zajednički poslovi organizirani su kao najsloženija organizacijska cjelina u Društvu, a predstavlja organizacijsku i funkcionalnu radnu i stručno-tehničku zaokruženu cjelinu za obavljanje stručnih poslova Društva.

Za obavljanje proizvodnih, prometnih, uslužnih i drugih djelatnosti u Društvu, organizirane su radne jedinice kao zaokružene organizacijske, tehničko-tehnološke i gospodarstveno-funkcionalne cjeline.

Unutar radnih jedinica organiziraju se niži oblici ovisno o mjestu rada i podjeli poslova u procesu rada.

Članak 4.

Organizacioni oblici u Stručnim poslovima su sektori odnosno službe koje predstavljaju funkcionalno organizacijsku cjelinu pojedinih stručnih poslova sa sistematiziranim radnim mjestima i utvrđenim brojem izvršitelja, a unutar njih formirane su referade, odjeli i si.

Obračunska jedinica predstavlja zaokruženi proces i obračunsku troškovnu cjelinu s utvrđenim radnim mjestima i potrebnim brojem izvršitelja (proizvodni pogoni, prodajni objekti, uslužne cjeline itd.).

Članak 5.

Ured uprave - direktora čine:

- direktor

- pomoćnik direktora

- tajnik direktora

- vozač službenog automobila.

Članak 6.

Zajednički poslovi su organizacijska cjelina u sastavu Društva u kojima se obavljaju stručni poslovi, u okviru:

- sektora općih,pravnih i kadrovskih poslova

- sektor istraživanja, razvoja i analize

-financijsko-računovodstvenog sektora

- komercijalnog sektora

- službe informatike.

Članak 7.

Radne jedinice Društva su:

- Pekarstvo

- Mljekara

- Trgovina

Članak 8.

U Zajedničkim poslovima obavljaju se slijedeći poslovi Društva:

U Sektoru općih,pravnih i kadrovskih poslova obavljaju se poslovi:   

- opći

- pravni

- kadrovski poslovi

- poslovi zaštite na radu, zaštite od požara, higijensko-sanitarne i ekološke zaštite.

U Sektoru istraživanja, razvoja i analize (IRA) obavljaju se poslovi  istraživanja razvoja analize investicija laboratorija.

U financijsko-računovodstvenom sektoru obavljaju se poslovi:

- financijski poslovi

- računovodstveni poslovi

- poslovi obračuna plaća

- poslovi platnog prometa

- poslovi blagajne

- poslovi naplate.

U Komercijalnom sektoru obavljaju se poslovi:

- prodaje nabave

- marketinga i

- promidžbe unapređenja prodaje.

U službi informatike obavljaju se poslovi organizacije, razvoja i primjene informacijskog sustava.

III SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA

Članak 9.

Pod radnim mjestom podrazumijeva se skup istih ili srodnih poslova koje kao stalan

sadržaj rada može u radnom vremenu obaviti jedan ili više radnika određene vrste i

stupnja stručne spreme, radnog iskustva i drugih znanja odnosno sposobnosti.

Članak 10.

Za svako radno mjesto u Društvu ovim Pravilnikom se utvrđuje:

- vrsta i stupanj stručne spreme određene vrste zanimanja,

- radno iskustvo,

- posebna znanja i sposobnosti, te drugi posebni uvjeti za obavljanje poslova radnog mjesta,

- opis poslova radnog mjesta

- broj izvršitelja

- stupanj složenosti i odgovornosti

- otežani uvjeti rada.

Članak 11.

Za svako radno mjesto utvrđuje se osnovni opis poslova. Osim opisanih poslova svaki je radnik dužan obaviti i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja, kao i one poslove koji se prirodno nadovezuju ili prethode osnovnim radnim zadacima.

Za slučaj štrajka ili isključenja s rada, donose se u skladu sa zakonom posebna pravila o poslovima koji se ne smiju prekidati.

Članak 12.

Broj izvršitelja poslova pojedinog radnog mjesta utvrđuje se u pravilu godišnjim planom kadrova.

Eventualno povećanje broja izvršitelja ili smanjivanja broja, kao i potrebu za novim radnim mjestima, donosi Uprava Društva.

Članak 13.

Za obavljanje poslova određenog radnog mjesta u pravilu se utvrđuje samo jedan odgovarajući stupanj stručne spreme.

Međutim, ako su za određene poslove alternativno utvrđena dva različita stupnja stručne spreme, smatra se da uvjete za rad na tom radnom mjestu podjednako ispunjavaju radnici i s jednim i s drugim stupnjem stručne spreme.

Članak 14.

Pod radnim iskustvom u struci smatra se samo ono vrijeme koje je radnik radio na odgovarajućim poslovima nakon stjecanja stručne spreme potrebne za rad na poslovima određenog radnog mjesta.

Članak 15.

Pod stručnom spremom razumijevaju se opća i stručna znanja, te vještine neophodne za obavljanje određenih poslova i uspješno ostvarivanje funkcije radnog mjesta.

Stručna sprema se razvrstava u stupnjeve prema složenosti.

Potrebna stručna sprema obilježava se