danas je 24.2.2024

Input:

Obveza usklade obračunskih isprava sukladno novom Pravilniku o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće, otpremnine i naknade za neiskorišteni godišnji odmor

21.8.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

2023.16.1.1 Obveza usklade obračunskih isprava sukladno novom Pravilniku o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće, otpremnine i naknade za neiskorišteni godišnji odmor

Ivan Vidas, mag. oec.

Ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike donio je Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće, otpremnine i naknade za neiskorišteni godišnji odmor (NN 68/23; u nastavku: Pravilnik), koji je stupio na snagu 1. srpnja 2023., s tim da je rok za usklađivanje obračunskih isprava s odredbama Pravilnika do 1. listopada 2023. godine.

Pravilnikom je propisan sadržaj:

- obračuna isplaćene plaće odnosno naknade plaće i isplaćenih primitaka na temelju radnog odnosa – IP1 obrazac,

- obračuna plaće odnosno naknade plaće koje je poslodavac radniku bio dužan isplatiti, ako ih na dan dospjelosti nije isplatio ili ih nije isplatio u cijelosti - NP1 obrazac,

- obračuna isplaćene otpremnine odnosno naknade za neiskorišteni godišnji odmor – IO 1 obrazac,

- obračuna otpremnine odnosno naknade za neiskorišteni godišnji odmor koje je poslodavac radniku bio dužan isplatiti ako ih na dan dospjelosti nije isplatio ili ih nije isplatio u cijelosti – NO1 obrazac.

Dakle, 1. srpnja 2023. na snagu je stupio Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće, otpremnine i naknade za neiskorišteni godišnji odmor, koji zamjenjuje do sada važeći Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine (NN 32/15., 102/15., 35/17.). Međutim, poslodavci su obvezni, najkasnije do 1. listopada 2023. godine (dakle za isplatu plaće za rujan koja se isplaćuje u listopadu), uskladiti svoje obračunske isprave s odredbama ovoga Pravilnika.

Pravilnikom je propisan sadržaj obračuna isplaćene plaće, naknade plaće i isplaćenih primitaka na temelju radnog odnosa, sadržaj obračuna plaće odnosno naknade plaće koje je poslodavac radniku bio dužan isplatiti, ako ih na dan dospjelosti nije isplatio ili ih nije isplatio u cijelosti.

Pored sadržaja obračuna isplaćene plaće, isplaćene naknade plaće i isplaćenih primitaka na temeljem radnog odnosa, Pravilnikom je propisan i sadržaj obračuna