danas je 25.9.2023

Input:

Novine kod bolovanja na teret HZZO-a za osiguranike starije od 65 godina

7.7.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

2023.13.1.3 Novine kod bolovanja na teret HZZO-a za osiguranike starije od 65 godina

Ivan Vidas, mag. oec.

Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN 80/13, 137/13, 98/19, 33/23) uređuje se obvezno zdravstveno osiguranje u Republici Hrvatskoj, opseg prava na zdravstvenu zaštitu i druga prava i obveze osoba obvezno osiguranih prema ovome Zakonu, uvjeti i način njihova ostvarivanja i financiranja, kao i prava i obveze nositelja obveznog zdravstvenog osiguranja, uključujući prava i obveze ugovornih subjekata nositelja za provedbu zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja.

Do 31. ožujka 2023. osiguranici koji su navršili 65 godina, a ostali su u radnom odnosu, nisu imali pravo na naknadu za bolovanje na teret HZZO-a, nego je cijelo vrijeme bolovanja naknada plaće išla na teret poslodavca, čak i ako je bila riječ o ozljedi na radu.

Dakle, sukladno pravilima koja su se primjenjivala do 31. ožujka 2023. godine, osiguranici koji su navršili životnu dob od 65 godina, a bili su i nadalje u radnom odnosu, u