danas je 24.2.2024

Input:

Nova EU direktiva o transparentnosti plaća

2.11.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

Pravo žena i muškaraca na jednaku plaću za jednak rad ili rad jednake vrijednosti sadržano je u članku 157. Ugovora o funkcioniranju Europske unije i Direktivi 2006/54/EZ o jednakim plaćama.

Međutim, provedbu i primjenu tog načela već dugo prate izazovi. To je djelomično zato što diskriminacija u pogledu plaće često ostane neotkrivena zbog nedovoljne transparentnosti plaća, što znači da žrtve ne mogu podnijeti tužbu.

Transparentnost plaća u odnosu na rod jedan je od ključnih prioriteta strategije EU-a za rodnu ravnopravnost za razdoblje 2020. – 2025. Europska komisija 4. ožujka 2021. predstavila je prijedlog direktive o transparentnosti plaća. 

Njime se težilo:

  • s pomoću obvezujućih mjera za transparentnost plaća (prije i nakon zapošljavanja) osnažiti radnike i radnice da ostvare svoje pravo na jednaku plaću,
  • ojačati transparentnost sustava plaća,
  • unaprijediti osviještenost javnosti o relevantnim pravnim konceptima,
  • poboljšati ostvarivanje prava i provedbu obveza povezanih s jednakim plaćama žena i muškaraca.

Prijedlog je odgovor na poziv Vijeća iz lipnja 2019. da se osmisle konkretne mjere za povećanje transparentnosti plaća, a predstavljen je nakon opetovanih poziva na snažnije djelovanje u tom području.

Nadalje, Vijeće je 24. travnja 2023. donijelo nova pravila o transparentnosti plaća. Cilj je te direktive EU-a borba protiv diskriminacije u pogledu plaće