danas je 24.2.2024

Input:

Naknada za neiskorišteni godišnji odmor i ništetnost odricanja radnika prava na korištenje godišnjeg odmora

28.8.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

2020.16.1.2 Naknada za neiskorišteni godišnji odmor i ništetnost odricanja radnika prava na korištenje godišnjeg odmora

Ivan Vidas, struč. spec. oec.

Člankom 76. Zakona o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19, dalje u tekstu: ZOR) propisano je da radnik ima pravo na plaćeni godišnji odmor za svaku kalendarsku godinu te se dalje člankom 77. ZOR-a propisuje kako radnik ima za svaku kalendarsku godinu pravo na godišnji odmor od najmanje četiri tjedna, a maloljetnik i radnik koji radi na poslovima na kojima, uz primjenu mjera zaštite zdravlja i sigurnosti na radu, nije moguće zaštititi radnika od štetnih utjecaja u trajanju od najmanje pet tjedana. Prava na godišnji odmor nije moguće se odreći kao ni zatražiti isplatu naknade odnosno kompenzacije za nekorištenje istog. Člankom 80. ZOR-a propisuje se odnosno zabranjuje bilo kakav sporazum poslodavca i radnika koji bi rezultirao odricanjem prava radnika na godišnji odmor. Za vrijeme korištenja godišnjeg odmora radnik ima pravo na naknadu plaće u visini određenoj kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu, a najmanje u visini njegove prosječne mjesečne plaće u prethodna tri mjeseca (uračunavajući sva primanja u novcu i naravi koja predstavljaju naknadu za rad).

Članak 78. ZOR-a propisuje da radnik koji nije ispunio uvjet za stjecanje prava na godišnji odmor na način propisan člankom 77. ZOR-a, ima pravo na razmjeran dio godišnjeg odmora, koji se utvrđuje u trajanju od jedne dvanaestine godišnjeg odmora iz članka 77. stavaka 1. i 2. ZOR-a, za svaki mjesec trajanja radnog odnosa. Iznimno od članka 77. ZOR-a, radnik kojem prestaje radni odnos, za tu kalendarsku godinu ostvaruje pravo na razmjeran dio godišnjeg odmora. Poslodavac koji je radniku iz stavka 2. istog članka, prije prestanka radnog odnosa omogućio korištenje godišnjeg odmora u trajanju dužem od onog koji bi mu pripadao, nema pravo od radnika tražiti vraćanje naknade plaće isplaćene za korištenje godišnjeg odmora.

Pravo na naknadu za neiskorišteni godišnji odmor

Člankom 82. ZOR-a propisano je da je u slučaju prestanka ugovora o radu, poslodavac dužan radniku koji nije iskoristio godišnji odmor isplatiti naknadu umjesto korištenja godišnjeg odmora. Naknada se određuje razmjerno broju