danas je 25.7.2024

Input:

Konačni vs. godišnji dohodak

1.1.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

1.2.2 Konačni vs. godišnji dohodak

mr. sc. Mislava Meter Pavić, dipl. oec. i ovl. rev., Ivan Vidas, struč. spec. oec.; mr. sc. Kornela Paunović, dipl. oec.

Konačni obračun plaće sastavlja se radi godišnjeg obračuna poreza na dohodak od nesamostalnog rada odnosno utvrđivanja godišnje porezne osnovice na temelju koje se treba utvrditi konačna obveza za porez na dohodak i prireza.

Poslodavac je obvezan izvršiti godišnji obračun poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak (godišnji obračun plaće) u mjesecu prosincu tekuće godine, a najkasnije do 31. prosinca, za djelatnike, koji su kod njega bili zaposleni cijelu godinu (porezno razdoblje isplate) i pod uvjetom da nisu mijenjali prebivalište ili uobičajeno boravište između gradova i općina koje su propisale plaćanje prireza.

Konačni obračun plaće su obvezni napraviti poslodavci:

− koji nisu isplaćivali plaću redovito,

− koji su djelatniku tijekom godine isplaćivali različite iznose plaća,

− koji su pri obračunu plaće napravili neku pogrešku,

− čiji djelatnici su bili na bolovanju preko 42 dana,

− čiji djelatnici su bili na rodiljinom, roditeljskom ili posvojiteljskom dopustu ili drugom dopustu za koji se prema posebnim propisima isplaćuje naknada plaće na teret sredstava obveznih osiguranja,

− ako su se pri obračunu plaće za djelatnika koristili osobni odbici na koje nije imao pravo,

− ako se pri obračunu plaće za djelatnika nisu koristili osobni odbici na koje je imao pravo.

Godišnji obračun plaće sastavlja se pri zadnjoj isplati primitaka od nesamostalnog rada za djelatnike u kalendarskoj godini, najčešće pri obračunu plaće za studeni (isplata u prosincu).

Godišnji obračun plaće se sastavlja za svakog djelatnika posebno. Obrazac JOPPD se sastavlja samo za one djelatnike kod kojih je došlo do razlike u obračunu.

Ako je godišnjim obračunom dohotka od nesamostalnog rada (plaće) utvrđena preplata poreza i prireza za pojedinog djelatnika, poslodavac isplaćuje preplaćen iznos djelatniku i istovremeno traži povrat od Porezne uprave putem Obrasca SNU. “Prebijanje“ je dopušteno samo s ostalim radnicima prijavljenim na istoj općini ili gradu. U slučaju da je godišnjim obračunom plaće utvrđeno da je manje uplaćen iznos poreza i prireza poslodavac uplaćuje razliku.

Za poslodavce koji su obvezni izvršiti godišnji obračun dohotka od nesamostalnog rada (plaće), a to ne učine propisana je novčana kazna.

Poslodavci nisu više obavezni radnicima predati Obrazac IP.

Poreznom reformom, prije nekoliko godina, donesene su određene novosti u sustavu oporezivanja, koje su stupile na snagu 01. siječnja 2017. godine. U skladu s odredbama Zakona o porezu na dohodak, dohodak je razlika između primitaka proteklih u poreznom razdoblju i izdataka nastalih u istom poreznom razdoblju, osim kada je navedenim Zakonom drukčije uređeno.

Prema čl. 47. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, br. 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20, 151/22) propisuje se godišnji obračun poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak u mjesecu prosincu tekuće godine, a najkasnije do 31 sljedećim slučajevima:

  1. ako zaposleniku tijekom godine nije redovito mjesečno isplaćivana plaća i/ili je imao više mjesečnih isplata, npr. zaposlenik je primio manje od 12 isplata tijekom godine ili više isplata plaća u istom mjesecu. Ukoliko postoje isplate koje su izvršene izvan sustava za obračun plaća, takve isplate je potrebno evidentirati unosom u povijesne podatke o plaćama zaposlenika,
  2. u slučaju korištenja prava na rodiljni, roditeljski ili posvojiteljski dopust, bolovanje iznad 42 dana ili drugi dopust za koji se isplaćuje naknada na teret obveznih osiguranja (osim ako je pravo korišteno svih 12 mjeseci poreznog razdoblja),
  3. za zaposlenike koji su zbog drugih isplata tijekom godine imali neravnomjerno porezno opterećenje, npr. prelaskom u drugi porezni razred, radnik ostvaruje razliku za povrat ili uplatu poreza i prireza na dohodak.

Poslodavac je obvezan na zadnjoj isplati u godini izraditi GOPP za zaposlenika koji:

a) je u cijelom poreznom razdoblju (tijekom cijele godine) zaposlen kod istog poslodavca,

b) u tekućoj godini nije mijenjao prebivalište/stalno boravište između općina/gradova koji su propisali plaćanje prireza.

Dakle, konačni godišnji obračun poreza i prireza obveza je isplatitelja u slučaju djelatnika koji su kod njega ostvarivali primitke u čitavom poreznom razdoblju te nisu mijenjali prebivalište ili uobičajeno boravište između gradova i općina koji