danas je 30.9.2023

Input:

Konačni vs. godišnji dohodak

1.4.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

1.2.2 Konačni vs. godišnji dohodak

mr. sc. Mislava Meter Pavić, dipl. oec. i ovl. rev., Ivan Vidas, struč. spec. oec.

Poreznom reformom prije nekoliko godina donesene su određene novosti u sustavu oporezivanja, koje su stupile na snagu 1.1.2017. godine. U skladu s odredbama Zakona o porezu na dohodak, dohodak je razlika između primitaka priteklih u poreznom razdoblju i izdataka nastalih u istom poreznom razdoblju, osim kada je navedenim Zakonom drukčije uređeno.

Prema čl. 47. Zakona o porezu na dohodak (NN 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20) propisuje se godišnji obračun poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak u mjesecu prosincu tekuće godine, a najkasnije do 31 sljedećim slučajevima:

1. ako zaposleniku tijekom godine nije redovito mjesečno isplaćivana plaća i/ili je imao više mjesečnih isplata – npr. zaposlenik je primio manje od 12 isplata tijekom godine ili više isplata plaća u istom mjesecu. Ukoliko postoje isplate koje su izvršene izvan sustava za obračun plaća, takve isplate je potrebno evidentirati unosom u povijesne podatke o plaćama zaposlenika,

2. u slučaju korištenja prava na rodiljni, roditeljski ili posvojiteljski dopust, bolovanje iznad 42 dana ili drugi dopust za koji se isplaćuje naknada na teret obveznih osiguranja (osim ako je pravo korišteno svih 12 mjeseci poreznog razdoblja),

3. za zaposlenike koji su zbog drugih isplata tijekom godine imali neravnomjerno porezno opterećenje – npr. prelazak u drugi porezni razred, radnik ostvaruje razliku za povrat ili uplatu poreza i prireza na dohodak.

Poslodavac je obvezan na zadnjoj isplati u godini izraditi GOPP za zaposlenika koji:

a) je u cijelom poreznom razdoblju (tijekom cijele godine) zaposlen kod istog poslodavca,

b) u tekućoj godini nije mijenjao prebivalište/stalno boravište između općina/gradova koji su propisali plaćanje prireza.

Dakle, konačni godišnji obračun poreza i prireza obveza je isplatitelja u slučaju djelatnika koji su kod njega ostvarivali primitke u čitavom poreznom razdoblju te nisu mijenjali prebivalište ili uobičajeno boravište između gradova i općina koji su propisali plaćanje prireza porezu na dohodak.

Najčešći uzrok za razliku po godišnjem obračunu su nejednake isplate tijekom godine te slučajevi radnika koji su radili samo dio godine ostvarujući neko pravo iz socijalnog osiguranja poput bolovanja ili rodiljnog dopusta.

Konačni godišnji obračun provodi se nakon što je izvršen obračun plaće u koji ga želimo uključiti i to obično zajedno s posljednjom isplatom u godini. Ukoliko će neki djelatnici imati dodatne isplate, moguće ih je isključiti iz godišnjeg obračuna te njihov godišnji obračun napraviti zajedno s nekom od sljedećih isplata (do kraja godine).

Budući da se prilikom godišnjeg obračuna poreza i prireza koriste prosječna stopa poreza i prireza, u slučaju gradova i općina koji su stopu prireza promijenili tijekom godine, prije pokretanja godišnjeg obračuna potrebno je provjeriti ove podatke te ispraviti eventualne greške.

Konačni obračun plaće bi trebali napraviti oni poslodavci:

− koji nisu isplaćivali plaću redovito,

− koji su radniku tijekom godine isplaćivali različite iznose plaća,

− koji su pri obračunu plaće napravili neku pogrešku,

− čiji radnici nisu iskoristili sve osobne odbitke (zbog korištenja bolovanja preko 42 dana ili rodiljnog, roditeljskog ili posvojiteljskog dopusta ili drugi dopust za koji se prema posebnim propisima isplaćuje naknada plaće na teret sredstava obveznih osiguranja, osim ako je to pravo korišteno svih 12 mjeseci poreznog razdoblja),

− ako su se pri obračunu plaće za radnika koristili osobni odbici na koje radnik nije imao pravo,

− ako se pri obračunu plaće za radnika nisu koristili osobni odbici na koje je radnik imao pravo.

Kao što smo ranije rekli, poslodavac ne obavlja konačan obračun plaće za radnike koji kod njega nisu zaposleni cijelu godinu ili su tijekom godine mijenjali prebivalište odnosno uobičajeno boravište između gradova i općina koje su propisale plaćanje prireza.

Godišnji obračun plaće se sastavlja za svakog radnika posebno. Obrazac JOPPD se sastavlja samo za one radnike kod kojih je došlo do razlike u obračunu, predaje se na dan obračuna (najkasnije slijedeći dan).

Ako je godišnjim obračunom dohotka od nesamostalnog rada (plaće) utvrđena preplata poreza i