Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Izvješće o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja - Obrazac JOPPD

29.5.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

1.3.3 Izvješće o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja – Obrazac JOPPD

Mr. sc. Mislava Meter Pavić, dipl. oec. i ovl. rev.

Na temelju Pravilnika o porezu na dohodak (NN 10/2017, 128/2017) propisan je obrazac – Obrazac JOPPD koji je u primjeni od 01.01.2014. godine.

Člankom 77. Pravilnika o porezu na dohodak propisan je sadržaj, način popunajavanja i rokovi dostavljanja Izvješća o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja – Obrazac JOPPD. Izvješće o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja, dostavljaju isplatitelji primitaka i/ili sami porezni obveznici i/ili ostali obveznici sukladno posebnim propisima za:

  1. primitke od kojih se utvrđuje dohodak od nesamostalnog rada,
  2. primitke od kojih se utvrđuje dohodak od imovinskih prava i primitke od otuđenja posebnih vrsta imovine,
  3. primitke od kojih se utvrđuje dohodak od kapitala, osim kapitalnih dobitaka po osnovi otuđenja udjela u kapitalu trgovačkog društva koji nisu prenosivi na tržištu kapitala u skladu s posebnim propisom
  4. primitke od kojih se utvrđuje dohodak od osiguranja,
  5. primitke od kojih se utvrđuje drugi dohodak,
  6. primitke koji se ne smatraju dohotkom, primitke na koje se ne plaća porez na dohodak, primitke koji se ne smatraju primicima od nesamostalnog rada, primitke fizičkih osoba po osnovi izravnih plaćanja u poljoprivredi sukladno posebnim propisima a po osnovi kojih se ne utvrđuje dohodak sukladno Zakonu,
  7. obveznici obračunavanja doprinosa koji, sukladno Zakonu o doprinosima imaju obvezu Poreznoj upravi dostavljati izvješća o vrsti i iznosu obveze doprinosa, osnovici prema kojoj su doprinosi obračunani, razdoblju na koje se obveza odnosi, osiguranicima koji koriste određena prava iz osiguranja prema posebnim propisima i o drugim podacima.

Obvezu podnošenja Obrasca JOPPD o vrsti prava, razdoblju korištenja prava i/ili o iznosu naknade plaće isplaćene na teret sredstava nositelja osiguranja ili na teret sredstava državnog proračuna, imaju i poslodavci, odnosno osobe koje su obveznici doprinosa te obveznici obračunavanja i plaćanja doprinosa.

U slučaju kada se dostavlja izvješće na Obrascu JOPPD za više od tri porezna obveznika odnosno fizičke osobe i/ili kada je podnositelj izvješća korisnik sustava elektroničkog servisa Porezne uprave ePorezna, isplatitelj odnosno podnositelj izvješća obvezno podnosi podatke iz

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: