Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Isplata plaće izaslanim radnicima

1.1.2019, , Izvor: Verlag Dashöfer

2.1.4 Isplata plaće izaslanim radnicima

Mr. sc. Mislava Meter Pavić, dipl. oec. i ovl. rev.

Zakonom o doprinosima (NN br. 84/08, 152/08, 94/09, 18/11, 22/12, 144/12, 148/13, 41/14, 143/14, 115/16) definiran je pojam izaslanog radnika. Izaslani radnik jest:

  • - osoba osigurana po osnovi radnog odnosa koja je od poslodavca izaslana u inozemstvo radi obavljanja poslova za poslodavca, a koja sukladno propisima o obveznim osiguranjima, propisima Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti i međudržavnim ugovorima o socijalnom osiguranju za vrijeme rada u inozemstvu ostaje u sustavu obveznih osiguranja Republike Hrvatske,
  • - osoba osigurana po osnovi radnog odnosa koja je od poslodavca upućena u inozemstvo radi obavljanja dužnosti u diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu Republike Hrvatske,
  • - osoba koja je od inozemnog poslodavca izaslana na rad u tuzemno društvo, a sukladno odredbama propisa Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti i odredbama međudržavnih ugovora o socijalnom osiguranju ima uređen status u osiguranju države poslodavca.

Prilikom upućivanja radnika u inozemstvo na rad duži od 30 dana, poslodavac je, prema odredbama članka 18. Zakona o radu (NN 93/14, 127/17), dužan radniku dati pisani ugovor o radu, odnosno pisanu potvrdu o sklopljenom ugovoru o radu, koja mora sadržavati (uz opće odredbe) i dodatne uglavke o:

  • - trajanju rada u inozemstvu,
  • - rasporedu radnog vremena,
  • - neradnim danima i blagdanima u koje radnik ima pravo ne raditi uz naknadu plaće,
  • - novčanoj jedinici u kojoj će se isplaćivati plaća,
  • - drugim primanjima u novcu i naravi na koja će radnik imati pravo za vrijeme rada u inozemstvu,
  • - uvjetima vraćanja u zemlju.

Umjesto navedenih uglavaka, može se u ugovoru, odnosno potvrdi, uputiti na odgovarajući zakon, drugi propis, kolektivni ugovor ili pravilnik o radu koji uređuje ta pitanja. Nadalje, čl. 37. Zakona o doprinosima propisuje da je mjesečna osnovica za obračun doprinosa iznos što ga utvrđuje poslodavac polazeći od najviše mjesečne plaće koju bi izaslani radnik ostvario za iste, odnosno za slične poslove u Republici Hrvatskoj prema ugovoru o radu, pravilniku o radu, kolektivnom ugovoru ili posebnom propisu, uvećana za 20%. Osnovica ne može za rad s punim radnim vremenom biti niža od najniže mjesečne osnovice uvećane za 20% dužan donijeti opći akt o iznosima mjesečnih osnovica za obračun doprinosa za izaslane radnike i za pojedina radna mjesta odnosno poslove i zadaće koje obavlja izaslani radnik sukladno odredbama propisa o radu. Člankom 188. Zakona o doprinosima propisana je obveza posebnog doprinosa za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu. Za osiguranika obveznoga zdravstvenog osiguranja, a radi prava na korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu, obveznik posebnog doprinosa za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu te obveznik obračunavanja i plaćanja toga doprinosa je poslodavac (za osiguranika po osnovi radnog odnosa – izaslanog radnika). Iznimno od navedene odredbe, za osiguranika koji je izaslan na rad ili službeno boravi ili boravi na službenom putu u državi članici EU ili u državi s kojom je međunarodnim ugovorom o socijalnom osiguranju uređeno pitanje korištenja zdravstvene zaštite u inozemstvu ne obračunava se posebni doprinos radi prava na korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu.

U listopadu 2017. godine Europski je parlament prihvatio prijedlog Komisije o izmjeni direktive o izaslanim radnicima, kojom izaslani radnik treba imati jednaku plaću i jednake radne uvjete kao i radnici u zemlji u koju je izaslan. Dakle, izaslani bi bili jednako plaćeni kao i domaći radnici u skladu s kolektivnim ugovorom u zemlji u koju su upućeni na rad. Direktiva predviđa da status izaslanog radnika ne može trajati dulje od 12 mjeseci, nakon čega se eventualno može produljiti za još 6 mjeseci.

Kod izaslanih radnika bitno je voditi računa o međunarodnim ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja. Ova problematika regulirana je čl. 80. . točka 1 sporazuma imaju prednost pred odredbama hrvatskog Zakona. Ako porezni obveznik rezident sukladno s ugovorom o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja po osnovi primitka ostvarenog iz inozemstva ili u inozemstvu u tijeku poreznog razdoblja predujam poreza na dohodak plaća u inozemstvu iz tog primitka, nije obvezan plaćati predujam poreza na dohodak u tuzemstvu, ali je u tom slučaju obvezantaj dohodak prijaviti putem INO-DOH obrasca (Pravilnik o porezu na dohodak NN 128/2017) jer o tome Porezna uprava nema podatke. Radnici koje poslodavac iz Hrvatske šalje na rad u države članice EU ostaju u sustavu socijalnog osiguranja u Hrvatskoj, a pravo na oporezivanje se određuje prema Ugovoru o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja. Stoga ovi ugovori imaju iznimnu važnost za obračun plaće izaslanim radnicima, te je potrebno dobro proučiti ugovore sa zemljama u koje se upućuje radnike.

U primjeru koji slijedi prikazat će se obračun plaće, poreza i doprinosa za ožujak 2015. godine za dvije radnice. Obje su upućene na rad u državu izvan EU, pa poslodavac ima obvezu obračunavanja i plaćanja posebnog doprinosa za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu. Mia Mikić iz Zagreba, nema uzdržavanih članova, je upućena na rad u državu članicu s kojom Hrvatska primjenjuje ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja prema kojem pravo oporezivanja plaće ima Hrvatska.

Petra Penić iz Velike Gorice, dvoje uzdržavane djece, osiguranica samo 1. stupa mirovinskog osiguranja, je upućena na rad u državu članicu s kojom Hrvatska primjenjuje ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, a prema kojem je isključivo pravo oporezivanja plaće dano zemlji u kojoj se rad obavlja. Dakle za nju će se obračunati i platiti samo doprinosi, uključujući i poseban doprinos za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu, dok će porezi biti obračunani i plaćeni u državi u koju je upućena na rad.

Obračun plaće za izaslane radnice:

  Mia Mikić (ZG) Petra Penić (VG) ukupno 
 Bruto plaća 10.000,00 kn 12.000,00 kn 22.000,00 kn 
I. Osnovica za obračun doprinosa 12.000,00 kn 14.400,00 kn 26.400,00 kn 
1  Mirovinsko 1. stup 15%  1.800,00 kn  2.880,00 kn  4.680,00 kn 
2  Mirovinsko 2. stup 5%  600,00 kn     600,00 kn 
3  Doprinos za zdravstveno 15%  1.800,00 kn  2.160,00 kn  3.960,00 kn 
4  Doprinos za slučaj ozljede 0,5%  60,00 kn  72,00 kn  132,00 kn 
5  Doprinos za zapošljavanje 1,7%  204,00 kn  244,80 kn  448,80 kn 
6  Posebni doprinos za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu (10%)  1.200,00 kn  1.440,00 kn  2.640,00 kn 
 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: