Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Isplata plaće izaslanim radnicima

29.5.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

2.1.4 Isplata plaće izaslanim radnicima

Mr. sc. Mislava Meter Pavić, dipl. oec. i ovl. rev.

Zakonom o doprinosima (NN br. 84/08, 152/08, 94/09, 18/11, 22/12, 144/12, 148/13, 41/14, 143/14, 115/16, 106/18) u članku 7.13. definiran je pojam izaslanog radnika. Izaslani radnik jest:

  • - osoba osigurana po osnovi radnog odnosa koja je od poslodavca izaslana u inozemstvo radi obavljanja poslova za poslodavca, a koja sukladno propisima o obveznim osiguranjima, propisima Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti i međudržavnim ugovorima o socijalnom osiguranju za vrijeme rada u inozemstvu ostaje u sustavu obveznih osiguranja Republike Hrvatske,
  • - osoba osigurana po osnovi radnog odnosa koja je od poslodavca upućena u inozemstvo radi obavljanja dužnosti u diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu Republike Hrvatske,
  • - osoba koja je od inozemnog poslodavca izaslana na rad u tuzemno društvo, a sukladno odredbama propisa Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti i odredbama međudržavnih ugovora o socijalnom osiguranju ima uređen status u osiguranju države poslodavca.

Prilikom upućivanja radnika u inozemstvo na rad duži od 30 dana, poslodavac je, prema odredbama članka 18. Zakona o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19), dužan radniku dati pisani ugovor o radu, odnosno pisanu potvrdu o sklopljenom ugovoru o radu, koja mora sadržavati (uz opće odredbe) i dodatne uglavke o:

  • - trajanju rada u inozemstvu,
  • - rasporedu radnog vremena,
  • - neradnim danima i blagdanima u koje radnik ima pravo ne raditi uz naknadu plaće,
  • - novčanoj jedinici u kojoj će se isplaćivati plaća,
  • - drugim primanjima u novcu i naravi na koja će radnik imati pravo za vrijeme rada u inozemstvu,
  • - uvjetima vraćanja u zemlju.

Umjesto navedenih uglavaka, može se u ugovoru, odnosno potvrdi, uputiti na odgovarajući zakon, drugi propis, kolektivni ugovor ili pravilnik o radu koji uređuje ta pitanja. Nadalje, čl. 37.1. Zakona o doprinosima propisuje da je mjesečna osnovica za obračun doprinosa iznos što ga utvrđuje poslodavac polazeći od najviše mjesečne plaće koju bi izaslani radnik ostvario za iste, odnosno za slične poslove u Republici Hrvatskoj prema ugovoru o radu, pravilniku o radu, kolektivnom ugovoru ili posebnom propisu, uvećana za 20%. Navedena mjesečna osnovica ne može za rad s punim radnim vremenom biti niža od najniže mjesečne osnovice uvećane za 20%, odnosno za rad u punom radnom vremenu osiguraniku koji je istodobno kod poslodavca član uprave trgovačkog društva ili izvršni direktor trgovačkog društva ili likvidator ili upravitelj zadruge ne može biti niža od umnoška iznosa prosječne plaće i koeficijenta 0,65 uvećano za 20% dužan donijeti opći akt o iznosima mjesečnih osnovica za obračun doprinosa za izaslane radnike i za pojedina radna mjesta odnosno poslove i zadaće koje obavlja izaslani radnik sukladno odredbama propisa o radu u skladu s člankom 37. točka 3. Zakona o doprinosima. Člankom 188. Zakona o doprinosima propisana je obveza posebnog doprinosa za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu. Za osiguranika obveznoga zdravstvenog osiguranja, a radi prava na korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu, obveznik posebnog doprinosa za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu te obveznik obračunavanja i plaćanja toga doprinosa je poslodavac (za osiguranika po osnovi radnog odnosa – izaslanog radnika). Iznimno od navedene odredbe, za osiguranika koji je izaslan na rad ili službeno boravi ili boravi na službenom putu u državi članici EU ili u državi s kojom je međunarodnim ugovorom o socijalnom osiguranju uređeno pitanje korištenja zdravstvene zaštite u inozemstvu ne obračunava se posebni doprinos radi prava na korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu.

U listopadu 2017. godine Europski je parlament prihvatio prijedlog Komisije o izmjeni direktive o izaslanim radnicima, kojom izaslani radnik treba imati jednaku plaću i jednake radne uvjete kao i radnici u zemlji u koju je izaslan. Dakle, izaslani bi bili jednako plaćeni kao i domaći radnici u skladu s kolektivnim ugovorom u zemlji u koju su upućeni na rad. Direktiva predviđa da status izaslanog radnika ne može trajati dulje od 12 mjeseci, nakon čega se eventualno može produljiti za još 6 mjeseci.

Kod izaslanih radnika bitno je voditi računa o međunarodnim ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja. Ova problematika regulirana je čl. 80. točka 1 sporazuma imaju prednost pred odredbama hrvatskog Zakona. Ako porezni obveznik rezident sukladno s ugovorom o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja po osnovi primitka ostvarenog iz inozemstva ili u inozemstvu u tijeku poreznog razdoblja predujam poreza na dohodak plaća u inozemstvu iz tog primitka, nije obvezan plaćati predujam poreza na dohodak u tuzemstvu, ali je u tom slučaju obvezantaj dohodak prijaviti putem INO-DOH obrasca (Pravilnik o porezu na dohodak NN 128/2017, 1/19, 80/19, 1/20) jer o tome Porezna uprava nema podatke. Radnici koje poslodavac iz Hrvatske šalje na rad u države članice EU ostaju u sustavu socijalnog osiguranja u Hrvatskoj, a pravo na oporezivanje se određuje prema Ugovoru o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja. Stoga ovi ugovori imaju iznimnu važnost za obračun plaće izaslanim radnicima, te je potrebno dobro proučiti ugovore sa zemljama u koje se upućuje radnike.

U primjeru koji slijedi prikazat će se obračun plaće, poreza i doprinosa za veljaču 2020. godine za dvije radnice. Obje su upućene na rad u državu izvan EU, pa poslodavac ima obvezu obračunavanja i plaćanja posebnog doprinosa za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu. Mia Mikić iz Zagreba, nema uzdržavanih članova, je upućena na rad u državu članicu s kojom Hrvatska primjenjuje ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja prema kojem pravo oporezivanja plaće ima Hrvatska.

Petra Penić iz Velike Gorice, dvoje uzdržavane djece, osiguranica samo 1. stupa mirovinskog osiguranja, je upućena na rad u državu članicu s kojom Hrvatska primjenjuje ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, a prema kojem je isključivo pravo oporezivanja plaće dano zemlji u kojoj se rad obavlja. Dakle za nju će se obračunati i platiti samo doprinosi, uključujući i poseban doprinos za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu, dok će porezi biti obračunani i plaćeni u državi u koju je upućena na rad.

Obračun plaće za izaslane radnice:

      Mia Mikić (ZG) Petra Penić (VG) ukupno 
   Bruto plaća 10.000,00 12.000,00 22.000,00 
I. Osnovica za obračun doprinosa 12.000,00 14.400,00 26.400,00 
 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: