Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Isplata plaće i plaće u naravi

1.1.2019, , Izvor: Verlag Dashöfer

2.1.2 Isplata plaće i plaće u naravi

Mr. sc. Mislava Meter Pavić, dipl. oec. i ovl. rev.

Člankom 21. Zakona o porezu na dohodak (NN 115/2016, 106/2018) propisani su primitci koji se smatraju plaćom (primitcima po osnovi nesamostalonog rada). Točkom 3. Navedenog članka određeno je da se, između ostalog, plaćom smatraju i primitci u naravi, koji se odnose na korištenje zgrada, prometnih sredstava, povoljnije kamate pri odobravanju kreditai druge pogodnosti koje poslodavci i isplatitelji primitka, odnosno plaće daju radnicima i fizičkim osobama koje ostvaruju primitke od nesamostalnog rada. Primitkom po osnovi povoljnijih kamata smatra se razlika između ugovorene niže i stope kamate od 2% godišnje, osim kamata po kreditima koji se daju ili subvencioniraju iz proračuna, ali ne radnicima uprave.

Pravilnikom o porezu na dohodak u čl. 22. detaljnije je razrađeno vrednovanje primitaka u naravi, tako da se vrijednost primitaka u naravi utvrđuje prema tržišnoj vrijednosti tih primitaka koja je važeća u mjestu davanja (s uključenim porezom na dodanu vrijednost). Ako su primici u naravi odobreni radniku uz plaćanje naknade koja je niža od tržišne, poslodavac i isplatitelj primitka mora utvrditi razliku između tržišne cijene i naknade koju je radnik platio. Tako utvrđena razlika smatra se primitkom po osnovi nesamostalnog rada. Pravilnikom o porezu na dohodak (NN 128/2017, 106/2018, 1/2019) određen je iznos vrijednosti darova, usluga bez naknade i slično koji se ne smatra oporezivim primitkom u naravi, te je oporeziva pojedinačna vrijednost preko 600 radniku godišnje.

U nastavku će se prikazati primitak u naravi po osnovi korištenja prijevoznog sredstva. Čl. 22.3.5. Pravilnika o porezu na dohodak propisuje da je pri korištenju prijevoznih sredstava primitak iznos u visini od l% nabavne vrijednosti prijevoznih sredstava mjesečno (uvećano za porez na dodanu vrijednost) odnosno u visini 20 stvarnog korištenja:

  • - ako se prijevozna sredstva daju na korištenje u privatne svrhe, poslodavac i isplatitelj primitka odnosno plaće obvezan je donijeti odluku o načinu i uvjetima tog korištenja, kao i načinu utvrđivanja plaće radnika i osoba koje ostvaruju primitke od nesamostalnog rada po toj osnovi,
  • - ako se plaća po osnovi korištenja prijevoznog sredstva u privatne svrhe utvrđuje prema opsegu stvarnog korištenja, poslodavac i isplatitelj primitka odnosno plaće obvezan je voditi evidenciju o prijeđenoj kilometraži i vremenu korištenja u privatne svrhe, a način vođenja te evidencije utvrđuje odlukom iz prethodne točke,
  • - ako se ne vodi navedena evidencija, primitak u naravi od korištenja prijevoznih sredstava u privatne svrhe utvrđuje se u visini 1% nabavne vrijednosti prijevoznih sredstava mjesečno odnosno u visini 20 % iznosa mjesečne rate za operativni leasing,
  • - Ako više radnika ili osoba koje ostvaruju primitke od nesamostalnog rada tijekom mjeseca koristi isto prijevozno sredstvo, a poslodavac i isplatitelj primitka odnosno plaće osnovicu utvrđuje u visini 1% nabavne vrijednosti prijevoznih sredstava mjesečno odnosno u visini 20 % iznosa mjesečne rate za operativni leasing, odgovarajući iznos primitka po toj osnovi pribraja svakom radniku i osobi.

Radi obračunavanja i plaćanja poreza na dohodak sukladno Zakonu, pri obračunavanju i plaćanju predujma poreza na dohodak tržišna vrijednost odnosno vrijednost primitaka u naravi uvećava se za doprinose za obvezna osiguranja iz primitka, porez na dohodak i prirez porezu na dohodak.

Podaci o primicima u naravi unose se u Obrazac IP i Obrazac JOPPD te druge propisane evidencije.

U nastavku slijedi primjer.

Poslodavac PMP d.o.o. iz Zagreba dao je radnici Ani Jukić iz Zagreba službeni automobil na korištenje u privatne svrhe, što nije ugovoreno kao sastavni dio plaće, već se smatra ostalim primitkom u skladu s odredbama Pravilnika o porezu na dohodak. Poslodavac je donio odluku o načinu i uvjetima korištenja službenog automobila u privatne svrhe. Doprinosi, porezi prirez dospijevaju na naplatu do 15. u mjesecu koji slijedi nakon mjeseca u kojem je automobil korišten, pa će se najkasnije do 15. travnja trebati obračunati i platiti za ožujak. Treba voditi računa o tome da je u ožujku već isplaćena plaća za veljaču, pa će se trebati napraviti kumulativni obračun zbog točnog utvrđivanja porezne osnovice.

Poslodavac je vozilo nabavio na operativni lizing, a iznos mjesečne rate je 10.000 kn. Primitak u naravi utvrđuje se u visini od 20% od mjesečne rate za operativni lizing, uvećano za porez na dodanu vrijednost). Dakle, primitak u naravi iznosi 2.000 + PDV po stopi od 25%, odnosno neto primitak iznosi 2.500 kn. Ukupni neto primitak treba se prerečunati u bruto, te napraviti kumulativni obračun, kako je prikazano tablici u nastavku.

  REDOVNA PLAĆA ZA 2/2019  KUMULATIVNO  PLAĆA U NARAVI ZA 3/2019  
  1  2=1+3  3  
1  Bruto plaća  10.000,00 kn  14.359,66 kn  4.359,66 kn  
2  Mirovinsko 1. stup 15%  1.500,00 kn  2.153,95 kn  653,95 kn  
3  Mirovinsko 2. stup 5%  500,00 kn  717,98 kn  217,98 kn  
 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: