danas je 22.7.2024

Input:

Isplata plaće i naknade plaće radniku na bolovanju

1.1.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

2.4.1 Isplata plaće i naknade plaće radniku na bolovanju

mr. sc. Mislava Meter Pavić, dipl. oec. i ovl. rev., Ivan Vidas, struč. spec. oec.; mr. sc. Kornela Paunović, dipl. oec.

Naknada plaće koja se isplaćuje na teret sredstava HZZO-a iznosi :

• 70% od osnovice za naknadu plaće za prvih šest kalendarskih mjeseci neprekidne PNR, uz propisani limit od 4.257,28 kuna mjesečno

• 80% od osnovice za naknadu plaće od prvog sljedećeg dana nakon isteka šest mjeseci neprekidnog trajanja PNR, uz propisani limit od 4.257,28 kuna mjesečno

• 100% od osnovice za naknadu plaće uz propisani limit od 4.257,28 kuna mjesečno, u sljedećim slučajevima PNR:

• zbog bolesti i komplikacija u vezi s trudnoćom i porodom

• radi njege oboljelog djeteta mlađeg od tri godine života

• zbog transplantacije živog tkiva i organa u korist druge osobe

• dok je osiguranik izoliran kao kliconoša ili zbog pojave zaraze u njegovoj okolini

• 100% od osnovice za naknadu plaće bez limita u sljedećim slučajevima PNR:

• za vrijeme korištenja rodiljnog dopusta i prava na rad u polovici punoga radnog vremena tijekom rodiljnog dopusta• za vrijeme korištenja dopusta za slučaj smrti djetet• tijekom PNR zbog priznate ozljede na radu odnosno profesionalne bolesti.

Naknada plaće koja se isplaćuje na teret državnog proračuna

• 100% od osnovice za naknadu plaće, bez limita, za vrijeme PNR zbog rane, ozljede ili bolesti koja je neposredna posljedica sudjelovanja u Domovinskom ratu.

Primjena prethodno utvrđene osnovice za naknadu plaće tijekom nove PNR

Iznimno, u slučaju kada je izabrani doktor zaključio osiguraniku/ci PNR te ju ponovno utvrdio, ne utvrđuje se nova osnovica za obračun naknade plaće već se osiguraniku naknada plaće obračunava prema prethodno utvrđenoj osnovici, ako je to za osiguranika/cu povoljnije, u sljedećim slučajevima:

  1. ako je PNR ponovno utvrđena u roku od najduže 30 kalendarskih dana od dana zaključenja prethodne PNR i to zbog iste šifre bolesti prema međunarodnoj klasifikaciji bolesti (u daljnjem tekstu: MKB).
  2. ako je PNR ponovno utvrđena slijedećeg kalendarskog dana nakon zaključenja ranije utvrđene PNR zbog istog uzroka PNR, ali zbog druge šifre bolesti prema MKB-u.
  3. u slučajevima kada je ponovno utvrđena PNR zbog korištenja rodiljnog dopusta na koji osiguranica nastupa neposredno (bez i jednog dana prekida) nakon korištenja PNR zbog komplikacija u vezi s trudnoćom i porodom, nakon završetka odnosno prekida roditeljskog dopusta ili dopusta radi njege djeteta s težim smetnjama u razvoju.

Kada osiguranik nema pravo na naknadu plaće sukladno ZOZO-u

Osiguranik/ca nema pravo na naknadu plaće ako:

  1. je svjesno prouzročio PNR,
  2. ne izvijesti izabranog doktora da je obolio u roku od tri dana od dana početka bolesti odnosno u roku od tri dana od dana prestanka razloga koji ga je u tome onemogućio,
  3. namjerno sprječava ozdravljenje odnosno osposobljavanje za rad,
  4. za vrijeme PNR radi odnosno obavlja poslove osnovom kojih je obvezno zdravstveno osiguran, obavlja ugovorene poslove temeljem ugovora o djelu te bilo koje druge poslove (npr. poljoprivredni radovi i sl.),
  5. se bez opravdanog razloga ne odazove na poziv za liječnički pregled izabranog doktora odnosno doktora kontrolora HZZO-a ili tijela HZZO-a ovlaštenog za kontrolu PNR,
  6. izabrani doktor, doktor kontrolor ili tijelo HZZO-a ovlašteno za kontrolu PNR utvrde da se ne pridržava uputa za liječenje odnosno bez suglasnosti izabranog doktora otputuje iz mjesta prebivališta odnosno boravišta ili zlorabi PNR na neki drugi način.

U navedenim slučajevima osiguranik/ca nema pravo na naknadu plaće od dana nastanka tih slučajeva do dana njihova prestanka odnosno prestanka posljedica njima uzrokovanih.

Pritvor ili izdržavanje kazne zatvora radnika

Osiguraniku/ci koji/a se nalazi u pritvoru odnosno na izdržavanju kazne zatvora ili u ustanovi za provođenje mjera obveznog čuvanja i liječenja ne pripada pravo na naknadu plaće.

Osiguraniku/ci radniku/ci koji/a je privremeno u skladu s odredbama Zakona o radu udaljen/a s rada ne pripada pravo na naknadu plaće ako mu/joj je za vrijeme dok je udaljen/a s rada utvrđena PNR.

Što ako poslodavac osiguraniku ne utvrdi naknadu plaće na način i u visini utvrđenoj ZOZO-om?

Kada poslodavac osiguraniku/ci ne utvrdi naknadu plaće na način i u visini utvrđenoj ZOZO-om i provedbenim propisima donesenim na temelju ZOZO-a u roku od 30 dana od dana dospijeća isplate plaće kod tog poslodavca, osiguranik ima pravo podnijeti zahtjev regionalnom uredu odnosno područnoj službi HZZO-a za obračun pripadajuće naknade plaće.

Po zaprimanju zahtjeva HZZO će obračunati naknadu plaće i obračun dostaviti osiguraniku i poslodavcu najkasnije u roku od 15 dana od dana zaprimanja zahtjeva.

Poslodavac je obvezan osiguraniku isplatiti naknadu plaće sukladno obračunu koji je dostavio HZZO najkasnije u roku od 15 dana od dana zaprimanja obračuna naknade plaće.

Kada poslodavac ne isplati naknadu plaće koja tereti sredstva HZZO-a (u slučaju stečaja, nelikvidnosti ili prestanka postojanja poslodavca)

U slučaju stečajnog postupka poslodavca ili prestanka postojanja poslodavca te kad poslodavac nije u mogućnosti zbog nelikvidnosti isplatiti plaću odnosno naknadu plaće za najmanje dva kalendarska mjeseca, naknadu plaće zbog PNR, koja se isplaćuje na teret sredstava HZZO-a, isplatit će HZZO neposredno osiguraniku/ci. U slučaju stečajnog postupka ili nelikvidnosti poslodavac je obvezan izvršiti obračun naknade plaće za osiguranika/cu te potonji uz dokaz o pokrenutom stečajnom postupku ili nelikvidnosti i uz pisanu izjavu osiguranika/ce o broju tekućeg račina na koji želi da mu se izvrši isplata, dostaviti HZZO-u radi isplate naknade plaće koja tereti sredstva obveznoga zdravstvenog osiguranja.

Naknada plaće u slučaju prestanka radnog odnosa i obavljanja djelatnosti osobnim radom za vrijeme pnr

Osiguraniku/ci kojem je za vrijeme trajanja PNR prestao radni odnos odnosno obavljanje djelatnosti osobnim radom naknada plaće pripada još najviše 30 dana računajući od dana