Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Isplata naknade troškova prijevoza

29.5.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

2.3.1 Isplata naknade troškova prijevoza

Mr. sc. Mislava Meter Pavić, dipl. oec. i ovl. rev.

Kao što je prethodno navedeno Zakonom o radu nije određeno pravo radnika na nadoknadu troškova prijevoza, nego radnik ima pravo na naknadu samo ako su ona određene nekim drugim aktima- kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu, ugovorom o radu ili odlukom poslodavca. U slučajevima kada odredba o nadoknadi materijalnih prava ne postoji, poslodavac to može ali nije dužan isplatiti radniku. Kada poslodavce obvezuje primjena više izvora radnog prava, treba se primijeniti najpovoljnije pravo za radnika. Porezni tretman naknade troškova prijevoza na posao i s posla propisan je Pravilnikom o porezu na dohodak, koji u članku 7. određuje da se neoporezivo mogu isplatiti naknade troškova prijevoza na posao i s posla mjesnim i međumjesnim javnim prijevozom u visini stvarnih izdataka, prema cijeni mjesečne odnosno pojedinačne prijevozne karte. Ako na određenom području odnosno udaljenosti nema organiziranog prijevoza, naknada troškova prijevoza na posao i s posla utvrđuje se u visini cijene prijevoza koja je utvrđena na približno jednakim udaljenostima na kojima je organiziran prijevoz, a ako radnik mora sa stanice međumjesnog javnog prijevoza koristiti i mjesni prijevoz, stvarni izdaci utvrđuju se u visini troškova mjesnog i međumjesnoga javnoga prijevoza.

Dakle, ako radnik putuje iz Samobora u Zagreb na posao, može mu se neoporezivo isplatiti trošak prijevoza u visini mjesečne ili pojedinačne karte od Samobora do Zagreba, kao i za mjesni zagrebački prijevoz. U slučajevima kada poslodavac odluči isplaćivati nadoknadu troškova prijevoza prema cijeni pojedinačne prijevozne karte, cijena karte množi se s brojem dana koje je radnika radio, a ne može se priznati za one dane kada radnik nije dolazio na posao (npr. bolovanje, godišnji odmor i sl.). Ukoliko poslodavac nadoknađuje mjesečnu prijevoznu kartu, naknada se isplaćuje u punom iznosu, osim kada radnik nije radio niti jedan dan u mjesecu. Poslodavac može naknadu prijevoznih troškova isplatiti radniku u gotovini iz blagajne ili na tekući račun, koja isplata može biti uz isplatu redovne plaće ili posebno.  Radi priznavanja neoporezivih iznosa naknada troškova prijevoza, odnosno dokazivanja stvarnih odnosno nastalih izdataka, vjerodostojnom ispravom smatraju se i javno objavljeni odnosno dostupni cjenici ovlaštenih prijevoznika koje su poslodavci radi priznavanja neoporezivih iznosa obvezni osigurati i čuvati u svojim službenim evidencijama.Ukoliko poslodavac radniku isplati iznos viši od porezno priznatog, razlika se smatra plaćom radnika.

Poslodavci mogu neoporezivo isplatiti troškove prijevoza vlastitim radnicima i radnicima izaslanim u Hrvatsku, te volonterima i radnicima s kojima imaju sklopljen ugovor o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa.

U nastavku se daje primjer isplate troškova prijevoza na posao i s posla istovremeno s isplatom redovne plaće.

Poslodavac PMP d.o.o. iz Zagreba u veljači 2020. godine zapošljava jednu radnicu Janu Kovač u punom radnom vremenu. Obračun plaće daje se u tablici koja slijedi.

  Jana Kovač (ZG) plaća svibanj 
  Bruto plaća 10.000,00 kn 
1  Mirovinsko 1. stup 15%  1.500,00 kn  
2  Mirovinsko 2. stup 5%  500,00 kn  
II. Dohodak 8.000,00 kn 
1  Osobni odbitak  4.000,00 kn  
2  Porezna osnovica 4.000,00 kn 
3  Porez po stopi 24%  960,00 kn  
4  Porez po stopi 36%  0,00 kn  
5  Porez ukupno 960,00 
6  Prirez (18% ZG)  172,80 kn  
7  Ukupno porez i prirez 1.132,80 kn 
III.  Neto 6.867,20kn 
         
IV.  Doprinosi na plaću 10.000,00 
1  Doprinos za zdravstveno 16,5%  1.650,00  
V. Ukupni trošak plaće 11.650,00 
VI.  Troškovi prijevoza  360,00  
VII. UKUPNO 12.010,00 

Procedura, obrasci i rokovi:

Obračun plaće za veljaču obavlja se u ožujku temeljem podataka iz evidencije o radnom vremenu. Isplata se vrši 10.3..2020. godine. Istoga dana se predaje i obrazac JOPPD u nadležnu ispostavu Porezne uprave.

U roku od 15 dana od isplate plaće poslodavac predaje radniku obrazac IP1.

Stranica A

IZ V J E Š Ć E 
o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja na dan 10.3.2020. 
       
I. OZNAKA IZVJEŠĆA: 20070 II. VRSTA IZVJEŠĆA 1 
III. PODACI O: III.1. PODNIOSITELJU IZVJEŠĆA III.2. OBVEZNIKU PLAĆANJA 
1.  Naziv  PMP d.o.o.    
2.  Adresa  Savsaka 7, Zagreb    
3.  Adresa e-pošte  pmp@pmp.hr    
4.  OIB  12345678910    
5.  Oznaka podnositelja  1    
 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: