danas je 22.7.2024

Input:

Darovi, reprezentacija, promidžba Online razgovor

1.12.2016, , Izvor: Verlag Dashöfer

Pitanje: Što se smatra poklonom male vrijednosti, tj. kakav je porezni tretman?

Odgovor:

Pokloni male vrijednosti su pokloni čija pojedinačna vrijednost nije veća od 160,00 kn (bez PDV-a), uz uvjet da se daju povremeno i ne istim osobama, o čemu je poduzetnik dužan voditi odgovarajuću evidenciju. Prilikom davanja takvih poklona ne smije se zahtijevati nikakva protuusluga primatelja kao uvjet za davanje poklona. Dakle, povremenim davanjem takvih poklona u okviru obavljanja svoje gospodarske djelatnosti (ako pokloni nemaju promidžbena obilježja), smatra se davanje najviše jednog takvog poklona istoj osobi u jednom tromjesečju.  U skladu sa odredbom čl. 11.st.3. Pravilnika o PDV-u, prilikom nabave poklona male vrijednosti dozvoljeno je odbiti pretporez. S aspekta Zakona o porezu na dobit, darivanja se i dalje smatraju troškom reprezentacije, te su 50% nepriznati trošak, a 50% priznati trošak za potrebe obračuna poreza na dobit

Pitanje: ZA SLUČAJ POREZNOG NADZORA – je li na računima za reprezentaciju - kod ugošćenja poslovnih partnera dovoljno napisati naziv firme i broj osoba koje smo ugostili (bez navođenja imena i prezimena osoba koje su ugošćene), a kod darovanja ime i prezime osobe kojoj smo uručili poklon.

Kako postupiti u slučaju kada ugostimo (ručak) članove Nadzornog odbora - da li se isti računi mogu knjižiti kao reprezentacija ili pak kao porezno nepriznati trošak, jer bi obračun drugog dohotka zahtijevao da moramo znati po imenima osoba tko je šta jeo (što svakako nema smisla)

Odgovor:

Kada se radi o ugošćavanju poslovnih partnera, u skladu sa čl. 15. st. 1. toč.3. Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 95/05-157/14), dovoljno je navesti naziv poduzetnika čiji su predstavnici bili ugošćeni. Dakle, nije potrebno navesti ime i prezime osobe koja je ugošćena.

Za davanje poklona male vrijednosti poslovnim partnerima (do 160 kn bez PDV-a, ako nemaju reklamna obilježja), potrebno je voditi evidenciju s obzirom da se smije dati najviše jedan poklon istoj osobi u jednom tromjesečju. Stoga smatram da je prilikom takve evidencija potrebno navesti ime i prezime te datum kada je takav poklon dan.

Što se tiče ugošćavanja samo članova Nadzornog odbora, smatram da se tu ne radi o troškovima reprezentacije. Troškovi reprezentacije nastaju samo u odnosima s poslovnim partnerima,  a u skladu sa čl.136.st.1. pravilnika o PDV-u (Nar. nov., br. 79/13-130/15)  i čl.23.st.1. Pravilnika o porezu na dobit (Nar. nov., br. 95/05-137/15) navedeno je da se poslovnim partnerima smatraju samo osobe s kojima postoji poslovni odnos ili se očekuje da će se takav odnos uspostaviti.

U ovom slučaju se radi o primicima u naravi. Ako se ne vrši obračun u naravi, smatram da se radi o porezno nepriznatom trošku. 

Pitanje: Ako pokloni imaju promidžbena obilježja, postoji li maksimalna vrijednost takvog poklona? Moraju li postojati zapisi o tome kome su podijeljeni i kada?

Odgovor:

Ako su pokloni prilagođeni na način da imaju promidžbena obilježja, ali su pojedinačne vrijednosti bez PDV-a iznad 160 kn, zapravo se radi o troškovima reprezentacije. Odbitak pretporeza nije moguć. Stoga je iznos od 50% porezno nepriznat, a iznos od 50% porezno priznat. U osnovicu za obračun porezno priznatog i nepriznatog iznosa također ulazi i PDV.

Ako se radi o posebno prilagođenim dobrima s oznakom „nije za prodaju“ ili o reklamnim predmetima do 160 kn bez PDV-a, tada se radi od 100% priznatom rashodu, i dopušten je odbitak PDV-a.

Ako su promidžbeni proizvodi u pojedinačnoj vrijednosti veći od 160 kn, ali se poklanjaju kupcima te će ih kupci koristiti za uporabu u vlastitom prodajnom prostoru, tada se ovakvi proizvodi smatraju promidžbenim proizvodima u skladu Zakona o porezu na dobit. Isporuka u poduzetničke svrhe nije s aspekta PDV-a predmet oporezivanja, a rashodi se smatraju porezno priznatima.

S obzirom da pokloni imaju promidžbena obilježja, ne mogu se smatrati tzv. poklonima male vrijednosti, te stoga smatram da nije potrebna evidencija kome su podjeljeni i kada, budući da samo kod poklona male vrijednosti (koji nemaju promidžbena obilježja), vrijedi da se smije dati najviše jedan poklon istoj osobi u jednom  tromjesečju.

 

Pitanje: Ako poklon ima reklamno obilježje na sebi (npr. boca vina s nazivom poduzeća), da li se takvi pokloni mogu davati kao reklama i ne ulaze u onih 160,00 kn po poslovnom partneru?

Odgovor:

Kada se poslovnim partnerima daju prigodni reklamni predmeti s nazivom tvrtke, uz uvjet da je njihova pojedinačna vrijednost bez PDV-a do 160 kn, takvi se rashodi u svrhu promidžbe smatraju porezno priznatim rashodima te je moguć odbitak pretporeza.  Dakle, ovi pokloni, budući da imaju promidžbena obilježja, ne smatraju se poklonima male vrijednosti (koji se smiju dati najviše jedan poklon istoj osobi u jednom tromjesečju do pojedinačne vrijednosti 160 kn).

Ako je pojedinačna vrijednost takvih proizvoda koji su prilagođeni kao promidžbeni iznad 160 kn bez PDV-a, tada se radi o troškovima reprezentacije. PDV pri nabavi nije moguće odbiti te je iznos od 50% troškova porezno nepriznat, a 50% je porezno priznat s aspekta poreza na dobit.

 

Pitanje: Mora li kod dara male vrijednosti i reprezentacije primatelj potpisati primitak?

Odgovor:

Vezano uz poklone male vrijednosti (pojedinačne vrijednosti do 160 kn bez PDV, bez reklamnih obilježja), porezni propisi nalažu da porezni obveznik mora sastaviti odgovarajuće vjerodostojne isprave. S obzirom da se najviše jedan poklon male vrijednosti smije dati istoj osobi u jednom tromjesečju (kako se takvo davanje ne bi smatralo isporukom), smatram da je potrebno evidentirati ime i prezime osobe i kada mu je taj poklon uručen.  Dakle, po mome mišljenju nije potreban potpis osobe koja je primila poklon male vrijednosti, međutim ako to nalažu Vaša interna pravila i procedure, isto možete i napraviti.

Što se tiče troškova reprezentacije, smatram da nije potreban potpis primatelja. Međutim, možete voditi evidenciju na koga se odnosi trošak reprezentacije.

 

Pitanje: Namjeravamo ugostiti našeg poslovnog partnera iz Njemačke i platiti mu smještaj u hotelu na moru 5 dana. Možemo li to napraviti kao reprezentaciju 30/ 70 ili?

Odgovor:

Poslovnim partnerima se smatraju osobe s kojima postoji poslovi odnos ili se očekuje da će se takav odnos uspostaviti.

U skladu sa čl. 61. st. 1. toč.b. ) Zakona o PDV-u i čl.136.st. 1. Pravilnika o PDV-u reprezentacijom se smatraju izdaci za ugošćavanje poslovnih partnera; darivanje poslovnih partnera prigodnim poklonima, plaćanje poslovnim partnerima izdataka za odmor, sport i razonodu što im se daje bez nakande te izdataka za najam automobila, plovila, zrakoplova, kuća za odmor i slično kada im se isto omogućava bez plaćanja naknade.

Mišljenja sam da se troškovi smještaja u hotelu mogu smatrati troškovima reprezentacije, pri čemu nije moguće odbiti pretporez, a s aspekta poreza na dobit troškovi su 50% nepriznati, a 50% porezno priznati.

Pitanje: Poštovana, Da li se poslovnom partneru smije kao poklon pokloniti noćenje u nekom hotelu, a da pritom nitko od djelatnika ili uprave nije s poslovnim partnerom prisutan u tom hotelu? S obzirom da je noćenje trošak veći od 160 HRK ne može se odbiti pretporez i reprezentacija je 50/50, da li je tako? Te dali je uz taj račun potrebno priložiti odluku o poklanjanju poklona poslovnom partneru? Te dali još uvijek vrijedi da se istom poslovnom partneru od toga dana sljedeća 3 mjeseca ne smije ništa poklanjati?

Odgovor:

Poslovnim partnerima se smatraju osobe s kojima postoji poslovi odnos ili se očekuje da će se takav odnos uspostaviti.

U skladu sa čl. 61. st. 1. toč.b. ) Zakona o PDV-u i čl.136.st. 1. Pravilnika o PDV-u reprezentacijom se smatraju izdaci za ugošćavanje poslovnih partnera; darivanje poslovnih partnera prigodnim poklonima, plaćanje poslovnim partnerima izdataka za odmor, sport i razonodu što im se daje bez nakande te izdataka za najam automobila, plovila, zrakoplova, kuća za odmor i slično kada im se isto omogućava bez plaćanja naknade.

Mišljenja sam da se troškovi smještaja u hotelu mogu smatrati troškovima reprezentacije, pri čemu nije moguće odbiti pretporez, a s aspekta poreza na dobit troškovi su 50% nepriznati, a 50% porezno priznati.

S obzirom da se ovdje ne radi o poklonima male vrijednosti, smatram da je na račun dovoljno na računu za smještaj navesti naziv poduzetnika čiji su predstavnici ugošćeni, tj. kojima su plaćeni izdaci za odmor. Međutim, ukoliko Vaše interne procedure nalažu da je potrebna odluka o istome, možete ju priložiti uz račun.

Za davanje poklona male vrijednosti pojedinačne vrijednosti do 160 kn bez PDV-a koje porezni obveznik obavi u okviru obavljanja gospodarske djelatnosti, uz uvjet da se daju povremeno i ne istim osobama, i dalje vrijedi pravilo da se smije dati najviše jedan poklon istoj osobi u jednom tromjesečju. Ukoliko bi se takvi pokloni davali češće, davanja poklona bi se smatralo isporukom dobara uz naknadu koje podliježe oporezivanju s aspekta PDV-a.

 

Pitanje: Za predstojeće blagdane ćemo nabaviti kemijske olovke na kojima će biti ispisano ime naše firme te naših dobavljača, znači to bi bio dar u svrhu promidžbe i vrijednost je manja po komadu od 160 HRK, a radi se o preko 1000 komada kemijski olovaka. Pitanje je kako se taj trošak tretira te dali je i za njega potrebno voditi evidenciju poklona? Te da li je potrebno pisati uz račun odluku ili informaciju kome je promidžbeni poklon dat i u sklopu čega koji potpisuje odgovorna osoba? Unaprijed zahvaljujem.

Odgovor:

Darivanje prigodnih reklamnih predmeta s nazivom tvrtke, u Vašem slučaju kemijskih olovaka, pojedinačne vrijednosti bez PDV-a do 160 kn smatra se troškovima promidžbe. Prilikom nabave takvih dobara dozvoljen je odbitak pretporeza, a s aspekta poreza na dobit davanje takvih predmeta u promidžbene svrhe je u potpunosti porezno priznati rashod. Također, s obzirom da je pojedinačna vrijednost ispod 160 kn, s aspekta PDV-a radi se o isporuci bez naknade u poslovne svrhe, koja ne podliježe oporezivanju.

Za reklamne predmete nije propisana obveza evidencije kome su poklonjeni. 

Pitanje: Kada je u pitanju poklon male vrijednosti može li se raditi o nekoliko stvari ukupne vrijednost do 160 kn (bez PDV-a) danih jednoj osobi ili mora biti jedna stvar?

Odgovor:

U skladu sa čl. 7. st. 4. Zakona o PDV-u (Nar. nov., br. 73/13-143/14) i čl. 11. st. 3. Pravilnika o PDV-u (Nar. nov., br. 79/13-130/15)  isporukom dobara uz naknadu ne smatra se davanje poklona male vrijednosti koje obavi porezni obveznik u okviru obavljanja