danas je 22.7.2024

Input:

Članak 100. (ZOMO)

1.1.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

4.14.6 Članak 100. (ZOMO)

Vesna Dejanović, dipl. oec.


(1) Korisnik prijevremene starosne mirovine ili starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika koji je nakon stjecanja prava na mirovinu navršio najmanje jednu godinu staža osiguranja može nakon prestanka zaposlenja, odnosno obavljanja djelatnosti po osnovi koje je obvezno osiguran na mirovinsko osiguranje ostvariti pravo na novu starosnu mirovinu, odnosno prijevremenu starosnu mirovinu ili starosnu mirovinu za dugogodišnjeg osiguranika, ako su ispunjeni uvjeti godina života i mirovinskog staža iz članaka 33., 34., 35., 180. i 182. ovoga Zakona. Nova mirovina odredit će se prema članku 79. stavcima 1. i 2. i člancima 81. do 88. ovoga Zakona, prema ukupno navršenom mirovinskom stažu i ostvarenim vrijednosnim bodovima prije i poslije ostvarivanja prava na mirovinu.

(2) Pri određivanju nove prijevremene starosne mirovine ili prava na starosnu mirovinu iz stavka 1. ovoga članka polazni faktor na temelju kojega je bila određena prijašnja prijevremena starosna mirovina, povećava se za 0,3% po mjesecu za svaki mjesec za koji je bila obustavljena isplata mirovine zbog zaposlenja ili obavljanja djelatnosti, a tako povećan polazni faktor može iznositi najviše do 1,0, a za korisnike starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika polazni faktor određuje se u visini polaznog faktora prema kojem je bila određena prijašnja starosna mirovina za dugogodišnjeg osiguranika.


Budući da se uvodi mogućnost rada i korištenja mirovine i za korisnike starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika, korisnike prijevremene starosne mirovine i korisnike starosne mirovine ostvarene prema posebnom propisu o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba ili propisu o posebnim pravima iz mirovinskog osiguranja zaposlenika na poslovima razminiranja, tim se korisnicima omogućava ponovno određivanje mirovine, kao i ostvarivanje prava na novu mirovinu pod istim uvjetima kao i za ostale korisnike. Za vrijeme zaposlenja mirovina je u isplati u punom iznosu ili umanjena za 50%, polazni faktor za novu mirovinu određuje se u visini polaznog faktora na temelju kojega je bila određena prijašnja mirovina.

S obzirom na to da je Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima (Narodne novine, broj 115/16) koji je stupio na snagu 1. siječnja 2017. godine uvedena obveza da umirovljenici jednako kao i osiguranici uplaćuju doprinose za mirovinsko osiguranje po osnovi drugog dohotka, propisano je omogućavanje ponovnog određivanje mirovine i na temelju navršene jedne godine staža osiguranja nakon umirovljenja po osnovi