danas je 4.2.2023

Input:

Direktiva EU o primjerenim minimalnim plaćama u EU

7.12.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

2022.23.1.1 Direktiva EU o primjerenim minimalnim plaćama u EU

Ivan Vidas, struč. spec. oec.

EU je uspostavio nova pravila kojima se promiču primjerene zakonske minimalne plaće u Europi i doprinosi poboljšanju radnih i životnih uvjeta za zaposlenike i zaposlenice u Europi. Vijeće EU je 4. listopada 2022. donijelo konačni tekst Direktive o primjerenim minimalnim plaćama, koja je objavljena u Službenom listu Europske unije, L 275/33 od 25. listopada 2022. godine, a stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave.

Države članice dužne su u roku od dvije godine od stupanja na snagu Direktive uskladiti svoja nacionalna radna zakonodavstva, a što je i obveza Republike Hrvatske kao države članice Europske unije.

S ciljem poboljšanja životnih i radnih uvjeta u Europskoj uniji, a posebno primjerenosti minimalnih plaća za radnike, donesena je Direktiva o primjerenim minimalnim plaćama u Europskoj uniji, na osnovu koje se uspostavlja okvir za:

- primjerenost zakonskih minimalnih plaća s ciljem postizanja pristojnih životnih i radnih uvjeta,

- promicanje kolektivnog pregovaranja o određivanju plaća,

- poboljšanje djelotvornog pristupa radnika pravima na zaštitu u obliku minimalne plaće, ako je to predviđeno u nacionalnom pravu i/ili u kolektivnim ugovorima.

Direktivom se ne dovodi u pitanje nadležnost država članica za određivanje razine minimalnih plaća, kao ni izbor država članica da odrede zakonske minimalne plaće, da promiču pristup zaštiti u obliku minimalne plaće predviđene u kolektivnim ugovorima ili oboje od navedenog. Naime, ništa se u ovoj Direktivi ne