danas je 22.3.2023

Input:

Obračun putnog naloga i dnevnice u eurima

23.2.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

2023.04.1.2 Obračun putnog naloga i dnevnice u eurima

Ivan Vidas, struč.spec.oec.

Službenim putovanjem u tuzemstvu, u smislu Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20, 151/22) i Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine 10/17, 128/17, 106/18, 1/19, 80/19, 74/20, 1/21, 112/22, 156/22, 1/23, 3/23) smatra se putovanje do 30 dana neprekidno, radi obavljanja u nalogu za službeno putovanje određenih poslova njegova radnog mjesta, a u svezi s djelatnosti poslodavca. Službenim putovanjem u inozemstvo smatra se službeno putovanje do 30 dana neprekidno iz Republike Hrvatske u stranu državu i obratno te putovanje iz jedne strane države u drugu i iz jednog mjesta u drugo mjesto na teritoriju strane države.

Prije odlaska na službeno putovanje poslodavac radniku treba ispostaviti putni nalog, koji predstavlja osnovni dokument za obračun i knjiženje troškova nastalih na službenom putu.

Dakle, o službenom putovanju svjedoči putni nalog. To je dokument u kojem su navedeni podaci o službenom putovanju te u kojem su priloženi računi, odnosno druge vjerodostojne isprave, a čime se u konačnici dokazuje nastanak službenog putovanja. Putni nalog poslodavcu služi kao dokaz da je radnika uputio na službeni put te predstavlja temeljni dokument za obračun i knjiženje troškova koji su nastali na