danas je 22.7.2024

Input:

Kako se određuje osnovica za određivanje naknade plaće za vrijeme bolovanja?

7.8.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

Početak i dužinu trajanja privremene nesposobnosti odnosno spriječenosti za rad (u daljnjem tekstu: PNR) utvrđuje izabrani doktor medicine primarne zdravstvene zaštite (izabrani doktor obiteljske/opće medicine i zdravstvene zaštite žena).

Izabrani doktor primarne zdravstvene zaštite utvrđuje dužinu trajanja PNR osiguranika ovisno o vrsti bolesti koja utječe na privremenu nesposobnost osiguranika u skladu sa njegovim zdravstvenim stanjem i medicinskom indikacijom odnosno ovisno o drugim razlozima privremene spriječenosti za rad.

Dakle, za utvrđivanje početka ili prestanka PNR isključivo je nadležan izabrani doktor.

Razdoblje PNR za koje osiguraniku pripada pravo na naknadu plaće u skladu sa Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN 80/13, 137/13, 98/19, 33/23; u daljnjem tekstu: ZOZO), dokazuje se izvješćem o privremenoj nesposobnosti/spriječenosti za rad koju izdaje izabrani doktor primarne zdravstvene zaštite.

Pravo na naknadu plaće za vrijeme PNR, osiguranik ima sve dok izabrani doktor medicine primarne zdravstvene zaštite ne utvrdi da je sposoban za rad ili dok mu nalazom i mišljenjem tijela vještačenja Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom nadležnog za provođenje vještačenja u svrhu ostvarivanja prava u području mirovinskog osiguranja (u daljnjem tekstu: nadležno tijelo vještačenja), zbog trajnih promjena u zdravstvenom stanju koje se ne mogu otkloniti liječenjem, utvrđena smanjena radna sposobnost uz preostalu radnu sposobnost, utvrđen djelomični gubitak radne sposobnosti ili potpuni gubitak radne sposobnosti, s danom zaprimanja obavijesti Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom.

Naknada plaće koju tijekom PNR ostvaruje osiguranik te obveznik obračuna i isplate iste regulirano je odredbama ZOZO-a te Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja (NN 49/14, 51/14, 11/15, 17/15, 123/16, 129/17, 9/21, 90/22, 147/22 i 156/22).

Pod PNR za vrijeme koje osiguraniku pripada pravo na naknadu plaće u smislu ZOZO-a smatra se odsutnost s rada zbog bolesti ili ozljede odnosno drugih okolnosti utvrđenih ZOZO-om zbog kojih je